Menu

Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met CoachingSchool Amsterdam.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: CoachingSchool Amsterdam.

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele deelnemers of groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever, waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Opleiding/training: groepsgewijze opleidingen/trainingen, online leertrajecten, bijeenkomsten en workshops zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer.

Deelnemer: de persoon die aan een Opleiding/training deelneemt. Deze persoon kan tevens Opdrachtgever zijn.

Intakegesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële Deelnemer aan een Opleiding/training, waarin de inhoud van een opleiding/training met de leerwensen en ervaring van de Deelnemer worden afgestemd. Op basis van dit gesprek besluiten Opdrachtnemer en Deelnemer beiden of de Deelnemer aan de Opleiding/training zal gaan deelnemen. Dit Intakegesprek maakt deel uit van de Opleiding/training en is een voorwaarde voor deelname daaraan.

Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de Opdracht voor een Opleiding/training of verplaatsen van het Startmoment van de Opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Coaching: Begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkelingsdoelstellingen. Dit kan individueel of in een groep. Mentorcoaching valt ook onder Coaching.

Artikel 2: ICF

Opdrachtnemer committeert zich aan de ethische code van de International Coaching Federation: https://coachingfederation.org/ethics/code-of-ethics. Hiermee garandeert Opdrachtnemer o.a. vertrouwelijkheid ten aanzien van alle van Opdrachtgever verkregen informatie.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij van de hand gewezen.

3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever.

4.2 Deelname aan Opleiding/training

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Opleiding/training komt tot stand door de bevestiging per e-mail door Opdrachtnemer van de aanmelding van Opdrachtgever. Hieraan is een intakegesprek voorafgegaan.

4.3 Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. het Opleidings- of trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. de planning van de Opleiding/training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 3. bij onvoldoende aanmeldingen een Opleiding/training af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande Opleiding/training niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;

5.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6: Annulering of verplaatsing door Opdrachtgever.

6.1 Opleiding/training

 1. De Opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. De annulering is pas geldig, indien Opdrachtnemer deze per e-mail heeft bevestigd. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.
 2. Bij annulering van de training/opleiding < 14 dagen voor aanvang van de training/opleiding of bij niet verschijnen van de Deelnemer wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering > 14 dagen en < 30 dagen voor aanvang van de Opleiding/training wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering > 30 dagen worden eventuele reeds gedane betalingen teruggestort minus 5% administratiekosten. Tussentijds annuleren bij meerdaagse Opleidingen/trainingen is niet mogelijk.
 3. Vervanging van een Deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training/opleiding is mogelijk mits het Intakegesprek nog voor aanvang van het eerste trainingsblok kan plaatsvinden en de betreffende nieuwe Deelnemer op basis van dat Intakegesprek kan worden toegelaten.
 4. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen Deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

6.2 Opdracht

 1. De Opdrachtgever voor een Opdracht heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-mail.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom, met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag, aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 6.2.2 in rekening gebracht.
 4. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 5. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 6. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
 7. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6.3 Coaching

 1. Annulering van een coachingstraject door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
 2. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van een coachingstraject wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van een coachingstraject wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 4. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan een sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van het overeengekomen tarief te vergoeden.
 5. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van het overeengekomen tarief te vergoeden.

Artikel 7: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.

Artikel 8: Betaling Opleiding/training en Opdrachten

8.1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur korter dan 30 dagen voorafgaand aan de Opleiding/training of Opdracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de Opleiding/training of Opdracht plaatsvindt. Bij geen, onvolledige of te late betaling kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de toegang tot de Opleiding/training weigeren.

8.2 De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een Opleiding/training of Opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

8.3 Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voorwerk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

8.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 9: Auteursrecht

Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de ethische code van de International Coaching Federation uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

10.2 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11: Geheimhouding

Alle Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12: Geschillen

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen Partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige (in onderling overleg te kiezen) voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht. Klachten: Na ontvangst van een klacht zal binnen 48 uur worden gereageerd. Over klachten die meer tijd vragen zal de klant worden geïnformeerd over de te verwachten verwerkingstijd.