Menu

Privacyverklaring

CoachingSchool Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

CoachingSchool Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201

1083 HN Amsterdam

06 24679818

Annemarie van der Meer is de Functionaris Gegevensbescherming van CoachingSchool Amsterdam. Zij is te bereiken via annemarie@coachingschool.amsterdam.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CoachingSchool Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of, omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens en/of adresgegevens opdrachtgever
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CoachingSchool Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • CoachingSchool Amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens, wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte en het bijhouden van data en uren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CoachingSchool Amsterdam houdt dossier bij dat onder meer kan bestaan uit persoonlijke aantekeningen, uit inbreng van de cursist en uit correspondentie tussen cursist en CoachingSchool Amsterdam. Dit is nodig voor een goede uitvoering van het leertraject.

CoachingSchool Amsterdam heeft afdoende maatregelen genomen om te borgen dat de in dit dossier opgenomen persoonsgegevens niet bekend worden aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

CoachingSchool Amsterdam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CoachingSchool Amsterdam bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Alle inhoudelijke gegevens worden na uiterlijk 7 jaar gewist. Gegevens qua data en duur van gesprekken worden na uiterlijk 10 jaar gewist. Ten aanzien van persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

CoachingSchool Amsterdam deelt en verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

CoachingSchool Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In het kader van de trajectgang wordt overleg met derden uitsluitend gevoerd in uw bijzijn en/of met uw medeweten en toestemming.

De jaarrekening wordt verzorgd door Badaco, https://badaco.nl en aldaar opgeslagen met ESET Endpoint Encryption.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

CoachingSchool Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CoachingSchool Amsterdam en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar info@coachingschool.amsterdam. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MZR (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek.

CoachingSchool Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

CoachingSchool Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@coachingschool.amsterdam.

CoachingSchool Amsterdam heeft zich gecommitteerd aan de ethische codes van de International Coaching Federation (ICF) en van de NOBCO/EMCC.